Ανάρτηση δασικών Χαρτών ΠΕ Σάμου & Ικαρίας

Σάμος 22-1-2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αρ. Πρωτ. :3186
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Δερβενακίων 8, Σάμος 83100
Πληροφορίες : Π. Τσιμπέρης
Τηλέφωνο:2273028373,2273027435
Ηλ. ταχυδρομείο: pvaddass@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση δασικού χάρτη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων (βλ. σχετικό
πίνακα) των Δήμων Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων,
Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας και
πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 50 ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α΄) «Εκσυγχρονισμός
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26 ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) «Χρηματοδότηση
Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες
διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.
3. Τις διατάξεις τού άρθρου 28 τού ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347 Β΄) κοινή απόφαση Υπουργού
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση
αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄) κατά του περιεχομένου
αναρτημένου δασικού χάρτη», όπως τροποποιήθηκε από την 155973/999/26.04.2017 (ΦΕΚ 1491
Β΄) και συμπληρώθηκε από την 160525/2210/20.09.2017 (ΦΕΚ 3327 Β΄) όμοιες.
5. Την 143792/1794/03.08.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΦΕΚ 2750 Β΄) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών
χαρτών και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων.».
6. Την 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΦΕΚ 3532 Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄
και ε΄ τού άρθρου 21 τού Ν. 3889/2010 όπως ισχύει.», όπως ισχύει .
7. Την 153394/919/12.04.2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΦΕΚ 1366 Β΄) «Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης
πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών».
8. Την 158576/1579/04.07.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΦΕΚ 2373 Β΄) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού
προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών».
9. Την 64663/2956/03.07.2020 απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 2773 Β΄) «Καθορισμός των
διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της
διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο
48 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α΄).».
10. Την 92828/4471/28.09.2020 εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν.

4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α΄) και της υπ’ αρ. 64663/2956/2020 (ΦΕΚ 2773 Β΄) Υπουργικής Απόφασης
με τίτλο «Καθορισμός διοικητικών πράξεων, τεχνικών προδιαγραφών – διαδικασίας για την
αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών» (ΑΔΑ: ΩΛΒΜ4653Π8-ΖΚΧ)»,
(ΑΔΑ: ΩΑΦΥ4653Π8-64Φ).
11. Την 123007/3541/21.12.2020 εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Προετοιμασία για την ανάρτηση του δασικού χάρτη.» (ΑΔΑ:
Ω9ΩΓ4653Π8-ΖΦ2).
12. Την υπ’ αρ. 6562/3-2-2017 απόφαση ανάρτησης (ΑΔΑ: ΩΓΚ0ΟΡ1Ι-Ψ2Θ) και τις υπ’ αρ.
21293/7-4-2017 (ΑΔΑ: ΩΛΡΟΟΡ1Ι-2ΓΙ), 26984/9-5-2017 (ΑΔΑ: 61ΑΒΟΡ1Ι-1ΕΒ), 40385/7-7-
2017 (ΑΔΑ: 6ΤΓΧΟΡ1Ι-ΔΨ5), 49536/17-8-2017 (ΑΔΑ: 7ΤΩΧΟΡ1Ι-ΡΜΜ), 58712/25-9-2017
(ΑΔΑ: 72ΛΨΟΡ1Ι-ΝΜΚ), αποφάσεις τροποποίησης της υπ’ αρ. 6562/3-2-2017 απόφασης
ανάρτησης και την υπ’ αρ. 81752/21.12.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου, μερικής κύρωσης δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας «Σαμίων» Δήμου
Σάμου, Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (ΦΕΚ 40/Δ΄/2018).
13. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/2344/83/12.01.2021 Γενικού Διευθυντού Δασών και Δασικού
Περιβάλλοντος «Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών», (ΑΔΑ: ΨΓ364653Π8-Κ0Ξ).
14. Την υπ’ αριθ. 3295/104/14.1.2021 εγκύκλιο του Υφυπουργού Π.ΕΝ. «Ανάρτηση
αναμορφωμένων δασικών χαρτών, σε εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 ν.4685/2020», (ΑΔΑ:
ΩΥΔΓ4653Π8-ΛΕΓ).
15. Το περιεχόμενο τού δασικού χάρτη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων (βλ. σχετικό
πίνακα) των Δήμων Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων, Περιφερειακής
Ενότητας Σάμου και Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας, που θεωρήθηκε με την 3035/22-1-2021
(ΑΔΑ: 6ΠΞΦΟΡ1Ι-ΦΧΡ) απόφαση Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Την ανάρτηση τού θεωρημένου δασικού χάρτη των δημοτικών και τοπικών
κοινοτήτων (βλ. σχετικό πίνακα) των Δήμων Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Ικαρίας και
Φούρνων, Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας, συνολικής
έκτασης 776.059,75 στρεμμάτων, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών
και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx )
Στον ανωτέρω αναρτώμενο δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης,
που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα
φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.
Σημειώνεται ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη απεικονίζονται με μαύρο χρώμα οι περιοχές
που εξαιρέθηκαν της θεώρησής του, σε εφαρμογή της (11) σχετικής, οι οποίες εξαιρούνται της
ανάρτησης και της υποβολής αντιρρήσεων.
Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου
κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής
προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 5η Φεβρουαρίου ημέρα
Παρασκευή.
Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχεται μόνο το
αναμορφωμένο τμήμα του αναρτώμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν
έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 20ή Μαΐου ημέρα
Πέμπτη.
Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία
παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας
υποβολής αντιρρήσεων είναι η 9η Ιουνίου ημέρα Τετάρτη.

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την
αμφισβήτηση τού χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων, της ορθής
απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης
αυτών.
Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού,
εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση τού έννομου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά
δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και
βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.
Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού
χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο και, ιδίως, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των
οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού
περιβάλλοντος.
Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο
ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ.
“Ελληνικό Κτηματολόγιο” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx),
με την συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.
Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών
συντεταγμένων των κορυφών τού πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας
αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της.
Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος τού
οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή, όπως έχει
καθοριστεί με την Κ.Υ.Α. της περίπτωσης (4) ανωτέρω.
Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.
Δεν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές:
α) που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης τού περιγράμματος της
παρ. 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που
εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του ν. 4280/2014, όπως ισχύει.
β) που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά
περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες
δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
γ) που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη
είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του
εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς
χάρτες.
δ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του
άρθρου 14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
ε) κατά το τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου
14 ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπως ισχύει).
στ) που υποβάλλονται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.
ζ) που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της
παρ.1 του άρθ. 14 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ143 Α΄).
Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ ή β΄ και γ΄ με την αντίρρηση
υποβάλλονται, απαρέγκλιτα, από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα συμπληρωματικά
στοιχεία, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περ. α΄) ή της υπηρεσίας εποικισμού
(περ. β΄ ή γ΄) αντίστοιχα. Για την περίπτωση δ΄ υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη. Για την
περίπτωση ε΄ υποβάλλεται αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης, εκκρεμούσας πράξης ή
αντίρρησης στις επιτροπές του άρθρου 10 της διαδικασίας του άρθρου 14 του ν. 998/1979.
Για την υποβολή αντίρρησης που εξαιρείται της καταβολής τέλους, οι ενδιαφερόμενοι εντός
της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων οφείλουν να αποστείλουν στο αρμόδιο

ΣΥΑΔΧ, σε ψηφιακή μορφή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή
της ατελούς αντίρρησης, παραθέτοντας τους λόγους της ατέλειας και επιπλέον σε ψηφιακή
μορφή το πολύγωνο/γεωτεμάχιο της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η
μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση syadxsamou@gmail.com, προκειμένου η υποβολή της
αντίρρησης αυτής, μέσω του δικτυακού τόπου, να πραγματοποιηθεί, κατ’ εξαίρεση, από το
προσωπικό του ΣΥΑΔΧ.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, και για όσο διάστημα ισχύουν τα
περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, το ΣΥΑΔΧ δύναται να δέχεται κοινό,
μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού.
Στις αντιρρήσεις συμπληρώνονται, επίσης, τα στοιχεία των εμπραγμάτων ή ενοχικών
δικαιωμάτων, που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον τού ενδιαφερόμενου στην έκταση, που
αφορά η αντίρρηση.
Η μη τήρηση της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την αντίρρηση εκκρεμή.
Στοιχεία που αφορούν διοικητικές πράξεις των άρθρων 1 και 2 της 64663/2956/03.07.2020
απόφασης Υπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 2773 Β΄), μπορούν να υποβάλλονται, ως πρόδηλα σφάλματα,
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx
και ο φάκελος να αποστέλλεται στην Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου. Στον φάκελο αποστολής
αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα τού ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου του
αιτήματος.
Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, στα οποία περιλαμβάνονται αυτά
που αποδεικνύουν την καταβολή τού ειδικού τέλους καθώς και τη θεμελίωση τού έννομου
συμφέροντος επί της έκτασης που αφορά η αντίρρηση, αποστέλλονται το αργότερο εντός δέκα (10)
ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη μορφή, στο Σημείο
Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη, στην έδρα της υπηρεσίας στη διεύθυνση:
Δερβενακίων 8, Σάμος Τ.Κ. 83100. Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα
τού ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης.
Στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη γίνεται, επίσης, ενημέρωση για το
περιεχόμενο τού αναρτημένου δασικού χάρτη και δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής
των αντιρρήσεων, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 7.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ. τις εργάσιμες
ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, κατόπιν ραντεβού σύμφωνα με
ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (14 σχετικό).
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία τού άρθρου 14 ν. 998/1979, από την ανάρτηση τού οικείου
δασικού χάρτη παύει να ισχύει και οι επιτροπές τού άρθρου 10 του ιδίου νόμου καθίστανται
αναρμόδιες για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δάση, δασικών, χορτολιβαδικών, βραχωδών ή
πετρωδών. Για τις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αιτήσεις στα οικεία Δασαρχεία για εφαρμογή
του άρθρου 14 ν. 998/1979, καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στις επιτροπές τού άρθρου
10 παρ. 3 στην ανωτέρω διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά
τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη (περίπτωση ε΄ εξαίρεσης καταβολής ειδικού
τέλους).
Αναπόσπαστα συνοδευτικά στοιχεία της παρούσας αποτελούν τα ψηφιακά αρχεία του
θεωρημένου δασικού χάρτη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων (βλ. σχετικό πίνακα) των
Δήμων Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων, Περιφερειακής Ενότητας Σάμου
και Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας και του αντίστοιχου «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945» σε μορφή
shapefiles (.shp).
Η παρούσα αποστέλλεται στο “Ελληνικό Κτηματολόγιο” για την ψηφιακή ανάρτησή της στην
ιστοσελίδα του στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων.

Ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη δημοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες τού
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Επίσης, η παρούσα (χωρίς τα συνοδευτικά ψηφιακά αρχεία) αναρτάται στον χώρο
ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας, των Δασονομείων Σάμου, Ικαρίας, Καρλοβάσου και Φούρνων
και στα τοπικά ή δημοτικά καταστήματα των δήμων Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Ικαρίας
και Φούρνων.

Με εντολή Συντονιστή
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου
Ζωή Α. Κινιαζοπούλου
Δασολόγος

ΠΙΝΑΚΑΣ :
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Π.Ε ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Δημοτική ενότητα Βαθέος Δημοτική ενότητα Αγίου Κηρύκου
01 Δ.Κ Σαμίων 01 Δ.Κ Αγίου Κηρύκου
02 Δ.Κ Βαθέος 02 Τ.Κ Περδικίου
03 Δ.Κ Κοκκαρίου 03 Τ.Κ Χρυσοστόμου
04 Δ.Κ Αγίου Κωνσταντίνου Δημοτική ενότητα Ευδήλου
05 Δ.Κ Αμπέλου 04 Τ.Κ Αρεθούσης
06 Δ.Κ Βουρλιωτών 05 Τ.Κ Δάφνης
07 Δ.Κ Μανωλατών 06 Τ.Κ Ευδήλου
08 Δ.Κ Παλαιοκάστρου 07 Τ.Κ Καραβοστάμου
09 Δ.Κ Σταυρινήδων 08 Τ.Κ Μαγγανίτου
Δημοτική ενότητα Πυθαγορείου 09 Τ.Κ Φραντάτου
10 Δ.Κ Πυθαγορείου Δημοτική ενότητα Ραχών
11 Δ.Κ Μυτιληνιών 10 Δ.Κ Ραχών
12 Δ.Κ Παγώνδα 11 Τ.Κ Αγίου Πολυκάρπου
13 Δ.Κ Χώρας 12 Τ.Κ Καρκιναγρίου
14 Δ.Κ Κουμαραδαίων
15 Δ.Κ Μαυρατζαίων ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
16 Δ.Κ Μεσογείου Δημοτική ενότητα Φούρνων
17 Δ.Κ Μύλων 13 Δ.Κ Φούρνων
18 Δ.Κ Πανδρόσου
19 Δ.Κ Πύργου
20 Δ.Κ Σπαθαραίων
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Δημοτική ενότητα Καρλοβάσου
21 Τ.Κ Καρλοβάσου
22 Τ.Κ Πλατάνου
23 Τ.Κ Υδρούσσας
24 Τ.Κ Κοντακαιϊκων
25 Τ.Κ Κονταιϊκων
26 Τ.Κ Αγίων Θεοδώρων
27 Τ.Κ Λέκκας
28 Τ.Κ Καστανιάς
29 Τ.Κ Κοσμαδαίων
30 Τ.Κ Δρακαίων
Δημοτική ενότητα Μαραθοκάμπου
31 Τ.Κ Μαραθοκάμπου
32 Τ.Κ Κουμαιϊκων
33 Τ.Κ Σκουραιϊκων
34 Τ.Κ Νεοχωρίου
35 Τ.Κ Καλλιθέας

Χρειάζεστε κάποια βοήθεια;

Βρισκόμαστε δίπλα σας για να σας ενημερώσουμε. Επικοινωνήστε μαζί σας

Φωτογραφίες
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης σας. Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.