Ανάρτηση δασικών Χαρτών ΠΕ περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου

Ρόδος 5-2-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αναρτητέα στο Διαύγεια

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: 5962
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Διεύθυνση Δασών Νομού Δωδεκανήσου
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
Ταχ. Δ/νση : Γ ε ω ρ γ ί ο υ Μ αύρου 2, Κτίριο Δ.Ο.Υ.
Ταχ. Κώδικας : 85 132 – Ρόδος
Πληροφορίες : Παπακωνσταντίνου Σπυρίδων
Τηλ.  : +302241043687
E-mail:  s.papakonstantinou@apdaigaiou.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση του δασικού χάρτη των περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου
σύμφωνα με τον ενσωματωμένο Πίνακα Δήμων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Κω,
Καλύμνου και Καρπάθου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 50 ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26 ν. 3889/2010 (Α’ 182) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 151585/323/03.02.2017 (Β’ 347) κοινή απόφαση Υπουργού Οικονομικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παρ.
1 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού
χάρτη», όπως τροποποιήθηκε από την 155973/999/26.04.2017 (Β’ 1491) και συμπληρώθηκε από
την 160525/2210/20.09.2017 (Β’ 3327) όμοιες.
5. Την υπ’ αριθ. 143792/1794/03.08.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β’ 2750) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών χαρτών
και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων».
6. Την υπ’ αριθ. 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β’ 3532) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄
τού άρθρου 21 τού Ν. 3889/2010 όπως ισχύει».
7. Την υπ’ αριθ. 153394/919/12.04.2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β’ 1366) «Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων
σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών».
8. Την υπ’ αριθ. 158576/1579/04.07.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β’ 2373) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών».
9. Την υπ’ αριθ. 64663/2956/03.07.2020 απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. (Β’ 2773) «Καθορισμός των
διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της
διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το
άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92)».
10. Την υπ’ αριθ. 92828/4471/28.09.2020 εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν.
4685/2020 (Α΄ 92)» και της υπ’ αριθμ. 64663/2956/2020 (Β΄ 2773) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο
«Καθορισμός διοικητικών πράξεων, τεχνικών προδιαγραφών – διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη
αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών» (ΑΔΑ: ΩΛΒΜ4653Π8-ΖΚΧ), (ΑΔΑ:
ΩΑΦΥ4653Π8-64Φ).
11. Την υπ’ αριθ. 123007/3541/21.12.2020 εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Προετοιμασία για την ανάρτηση του δασικού χάρτη» (ΑΔΑ: Ω9ΩΓ4653Π8-
ΖΦ2).
12. Τις αρ. πρωτ. 6385/3-2-2017 και 6383/3-2-2017 Αποφάσεις Ανάρτησης της Δ/νσης Δασών
Δωδ/σου, των δασικών χαρτών Δήμων Πάτμου και Σύμης (ΑΔΑ: ΩΜ9ΞΟΡ1Ι-Λ1Δ και ΨΩΞ7ΟΡ1Ι-
ΤΣΠ) αντίστοιχα και την αρ. πρωτ. 81792/21-12-2017 Απόφαση μερικής κύρωσης (ΦΕΚ 15/Δ΄/2-
2-2018 και ΑΔΑ: 6ΡΘΑΟΡ1Ι-ΧΟΖ) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
13. Την υπ’ αριθ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/2344/83/12.01.2021 εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντού Δασών και
Δασικού Περιβάλλοντος «Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών» (ΑΔΑ: ΨΓ364653Π8-
Κ0Ξ).
14. Την υπ’ αριθ πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/3295/104/14.01.2021 εγκύκλιο του Υφυπουργού Π.ΕΝ. με θέμα
«Ανάρτηση αναμορφωμένων δασικών χαρτών, σε εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 ν.
4685/2020».
15. Το περιεχόμενο τού δασικού χάρτη περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου
σύμφωνα με τον ενσωματωμένο Πίνακα Δήμων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Κω,
Καλύμνου και Καρπάθου που θεωρήθηκε με την αρ. πρωτ. 3020/22-1-2020, (ΑΔΑ: 6Α2ΗΟΡ1Ι-
ΚΗΩ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Την ανάρτηση τού θεωρημένου δασικού χάρτη περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσεως Δασών
Δωδεκανήσου σύμφωνα με τον ενσωματωμένο Πίνακα Δήμων, των Περιφερειακών Ενοτήτων
Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου συνολικής έκτασης 2.595.456,41 στρεμμάτων, στον ειδικό
διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του
Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx
Στον ανωτέρω αναρτώμενο δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, που
απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά
στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.
Σημειώνεται ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη απεικονίζονται με μαύρο χρώμα οι περιοχές που
εξαιρέθηκαν της θεώρησής του, σε εφαρμογή της (11) σχετικής, οι οποίες εξαιρούνται της ανάρτησης και

της υποβολής αντιρρήσεων.
Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα
προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας
εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 19η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή.
Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο
τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί
αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 3η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη.
Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά
20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 23η
Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη.
Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση τού
χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής
και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.
Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς
και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη
θεμελίωση τού έννομου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον
αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.
Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή
χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και,
ιδίως, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι
περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς
των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος.
Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης
δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx ),
με την συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.
Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών
συντεταγμένων των κορυφών τού πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας
αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της.
Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος τού
οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή, όπως έχει καθοριστεί
με την Κ.Υ.Α. της περίπτωσης (4) ανωτέρω.
Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.
Δεν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές:
α) που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης τού περιγράμματος της παρ. 2
περίπτωση α΄ του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις
περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του ν. 4280/2014, όπως ισχύει.
β) που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά
περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες δεν

απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
γ) που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την
πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού και του αναδασμού, οι
οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
δ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 ν.
998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
ε) κατά το τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 ν.
998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπως ισχύει).
στ) που υποβάλλονται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.
ζ) που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της παρ.1 του άρθ.
14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ ή β΄ και γ΄ με την αντίρρηση
υποβάλλονται, απαρέγκλιτα, από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία,
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περ. α΄) ή της υπηρεσίας εποικισμού (περ. β΄ ή γ΄)
αντίστοιχα. Για την περίπτωση δ΄ υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη. Για την περίπτωση ε΄ υποβάλλεται
αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης, εκκρεμούσας πράξης ή αντίρρησης στις επιτροπές του άρθρου
10 της διαδικασίας του άρθρου 14 του ν. 998/1979.
Για την υποβολή αντίρρησης που εξαιρείται της καταβολής τέλους, οι ενδιαφερόμενοι εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων οφείλουν να αποστείλουν στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, σε
ψηφιακή μορφή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της ατελούς αντίρρησης,
παραθέτοντας τους λόγους της ατέλειας και επιπλέον σε ψηφιακή μορφή το πολύγωνο/γεωτεμάχιο της
έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
ddd.syadx@apdaigaiou.gov.gr, προκειμένου η υποβολή της αντίρρησης αυτής, μέσω του δικτυακού
τόπου, να πραγματοποιηθεί, κατ΄ εξαίρεση, από το προσωπικό του ΣΥΑΔΧ.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, και για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, το ΣΥΑΔΧ δύναται να δέχεται κοινό, μόνο κατόπιν προηγούμενου
ραντεβού.
Στις αντιρρήσεις συμπληρώνονται, επίσης, τα στοιχεία των εμπραγμάτων ή ενοχικών
δικαιωμάτων, που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον τού ενδιαφερόμενου στην έκταση, που
αφορά η αντίρρηση.
Η μη τήρηση της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την αντίρρηση εκκρεμή.
Στοιχεία που αφορούν διοικητικές πράξεις των άρθρων 1 και 2 της 64663/2956/03.07.2020 απόφασης
Υπουργού Π.ΕΝ. (Β’ 2773), μπορούν να υποβάλλονται, ως πρόδηλα σφάλματα, ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx
και ο φάκελος να αποστέλλεται στην Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου. Στον φάκελο αποστολής
αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα τού ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος.
Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, στα οποία περιλαμβάνονται αυτά που
αποδεικνύουν την καταβολή τού ειδικού τέλους καθώς και τη θεμελίωση τού έννομου συμφέροντος επί της
έκτασης που αφορά η αντίρρηση, αποστέλλονται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη της
προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης τού

Δασικού Χάρτη, στη διεύθυνση Γεωργίου Μαύρου 2, κτίριο Δ.Ο.Υ. περιοχή Ζέφυρος, 85132 Ρόδος.
Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα τού ενδιαφερομένου και ο αριθμός
πρωτοκόλλου της αντίρρησης.
Στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη γίνεται, επίσης, ενημέρωση για το
περιεχόμενο τού αναρτημένου δασικού χάρτη και δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των
αντιρρήσεων, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 07:30 π.μ. έως .15:30. μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες, καθ’
όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, κατόπιν ραντεβού σύμφωνα με ισχύοντα
περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (14 σχετικό).
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία του άρθρου 14 ν. 998/1979, από την ανάρτηση τού οικείου δασικού χάρτη
παύει να ισχύει και οι επιτροπές τού άρθρου 10 του ιδίου νόμου καθίστανται αναρμόδιες για το
χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δάση, δασικών, χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών. Για τις περιπτώσεις
που έχουν υποβληθεί αιτήσεις στα οικεία Δασαρχεία για εφαρμογή του άρθρου 14 ν. 998/1979, καθώς και
για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στις επιτροπές τού άρθρου 10 παρ. 3 στην ανωτέρω διαδικασία, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού
χάρτη (περίπτωση ε΄ εξαίρεσης καταβολής ειδικού τέλους).
Αναπόσπαστα συνοδευτικά στοιχεία της παρούσας αποτελούν τα ψηφιακά αρχεία του θεωρημένου
δασικού χάρτη του συνόλου των περιοχών Νομού Δωδεκανήσων (ΟΤΑ Μεγίστης και ενοποιημένο Σύμης,
Πάτμου, ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Κω, ΠΕ Καλύμνου και ΠΕ Καρπάθου και του αντίστοιχου «Ορθοφωτοχάρτη έτους
1960») σε μορφή shapefiles (.shp).
Η παρούσα αποστέλλεται στο “Ελληνικό Κτηματολόγιο” για την ψηφιακή ανάρτησή της στην ιστοσελίδα
του στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων.
Ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη δημοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες τού Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Επίσης, η παρούσα (χωρίς τα συνοδευτικά ψηφιακά αρχεία) αναρτάται στον χώρο ανακοινώσεων της
υπηρεσίας μας, και στα δημοτικά καταστήματα των δήμων των Π.Ε. Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου.

Πίνακας Δήμων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Δήμος Ρόδου
Δήμος Αγαθονησίου
Δήμος Μεγίστης
Δήμος Αστυπάλαιας
Δήμος Σύμης
Δήμος Καλυμνίων
Δήμος Τήλου
Δήμος Λειψών
Δήμος Χάλκης
Δήμος Λέρου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΗΡΩΙΚΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
Δήμος Πάτμου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ
Δήμος Καρπάθου
Δήμος Κω
Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου
Δήμος Νισύρου

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μπαλατσούκα Αικατερίνη
Δασολόγος MSc

Πίνακας Αποδεκτών
1. Υ.ΠΕ.Ν.
Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος
Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών
Τέρμα Αλκμάνος, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11528
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ. και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».)
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
α. Γραφείο Συντονιστή
β. Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
γ. Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8, 18538 Πειραιάς
3. Δήμους
Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Καλυμνίων, Καρπάθου, Κάσου, Κω, Λειψών, Λέρου, Μεγίστης, Νισύρου,
Πάτμου, Ρόδου, Σύμης, Τήλου και Χάλκης.

Χρειάζεστε κάποια βοήθεια;

Βρισκόμαστε δίπλα σας για να σας ενημερώσουμε. Επικοινωνήστε μαζί σας

Φωτογραφίες
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης σας. Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.