Ανάρτηση δασικών Χαρτών ΠΕ Λέσβου & Λήμνου

Μυτιλήνη, 29-01-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. : 4692
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτου 79, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81131 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Πληροφορίες: Κ. Μαμμής, Α. Γιαζάκου, Δ. Βεϊλή
Τηλέφωνο: 2251350971, 930,931
Ηλ. ταχυδρομείο : pvaddl@apdaigaiou.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση δασικού χάρτη των προκαποδιστριακών ΟΤΑ των δήμων Μυτιλήνης
και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και των δήμων
Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου και
πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 50 ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις.».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26 ν. 3889/2010 (Α’ 182) «Χρηματοδότηση
Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες
διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) «Εθνικό Κτηματολόγιο και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 151585/323/03.02.2017 (Β’ 347) κοινή απόφαση Υπουργού
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός ειδικού τέλους για την
άσκηση αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄) κατά του
περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη», όπως τροποποιήθηκε από την
155973/999/26.04.2017 (Β’ 1491) και συμπληρώθηκε από την 160525/2210/20.09.2017
(Β’ 3327) όμοιες.
5. Την 143792/1794/03.08.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β’ 2750) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών
χαρτών και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων.».
6. Την 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β’ 3532) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄
και ε΄ του άρθρου 21 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει.», όπως ισχύει .
7. Την 153394/919/12.04.2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β’ 1366) «Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης
πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών».
8. Την 158576/1579/04.07.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (Β’ 2373) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου
υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών».
9. Την 64663/2956/03.07.2020 απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. (Β’ 2773) «Καθορισμός των
διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
2 από 9
και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών
χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).».
10. Την 92828/4471/28.09.2020 εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος
και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του
ν. 4685/2020 (Α΄ 92) και της υπ’ αριθμ. 64663/2956/2020 (Β΄ 2773) Υπουργικής Απόφασης
με τίτλο «Καθορισμός διοικητικών πράξεων, τεχνικών προδιαγραφών – διαδικασίας για
την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών» (ΑΔΑ:
ΩΛΒΜ4653Π8-ΖΚΧ)», (ΑΔΑ: ΩΑΦΥ4653Π8-64Φ).
11. Την 123007/3541/21.12.2020 εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Προετοιμασία για την ανάρτηση του δασικού
χάρτη.» (ΑΔΑ: Ω9ΩΓ4653Π8-ΖΦ2).
12. Τις υπ’ αριθ. 6324/03-02-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΒΠΟΡ1Ι-8ΧΡ) και 75170/24-11-2017 (ΑΔΑ:
7ΙΚΧΟΡ1Ι-ΧΒ1) αποφάσεις ανάρτησης του Διευθυντή Δασών Λέσβου και τις υπ’ αριθ.
81737/21-12-2017 (ΦΕΚ 51/Δ΄/14-02-2018 και ΦΕΚ διόρθωσης σφάλματος 103/Δ΄/02-03-
2018) και 74001/06-12-2018 (ΦΕΚ 527/Δ΄/21-12-2018) αποφάσεις μερικής κύρωσης του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
13. Την ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/2344/83/12.01.2021 εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντού Δασών και
Δασικού Περιβάλλοντος «Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών», (ΑΔΑ:
ΨΓ364653Π8-Κ0Ξ).
14. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/3295/104/14-01-2021 εγκύκλιο του Υφυπουργού Π.ΕΝ.
«Ανάρτηση αναμορφωμένων δασικών χαρτών, σε εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 ν.
4685/2020», (ΑΔΑ: ΩΥΔΓ4653Π8-ΛΕΓ)
15. Το περιεχόμενο του δασικού χάρτη των προκαποδιστριακών ΟΤΑ των δήμων
Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και των δήμων
Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, που θεωρήθηκε με
την υπ’ αριθ. 3115/22-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΛΠΟΡ1Ι-ΚΩΤ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών
Λέσβου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Την ανάρτηση του θεωρημένου δασικού χάρτη περιοχών των
προκαποδιστριακών ΟΤΑ (βλ. σχετ. πίνακα) των δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου
της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και των δήμων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της
Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου συνολικής έκτασης 2.094.118 στρεμμάτων, στον
ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της
ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx )
Στον ανωτέρω αναρτώμενο δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός
ορθοφωτοχάρτης, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που
προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων
αεροφωτογραφιών.
Σημειώνεται ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη απεικονίζονται με μαύρο χρώμα οι
περιοχές που εξαιρέθηκαν της θεώρησής του, σε εφαρμογή της (11) σχετικής, οι οποίες
εξαιρούνται της ανάρτησης και της υποβολής αντιρρήσεων.
Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του
αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις

του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 12η
Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή.
Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχεται
μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα
τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 27η Μαΐου 2021
ημέρα Πέμπτη.
Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία
παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας
υποβολής αντιρρήσεων είναι η 16η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη.
Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την
αμφισβήτηση του χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων,
της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της
σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.
Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και
δευτέρου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός
τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό
χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.
Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη
δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, μπορεί να
υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές
οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των
οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό
τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του
Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx ),
με την συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.
Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών
συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας
αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της.
Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το
ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή,
όπως έχει καθοριστεί με την Κ.Υ.Α. της περίπτωσης (4) ανωτέρω.
Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.
Δεν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν
περιοχές:
α) που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του
περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως
ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του
άρθρου 31 του ν. 4280/2014, όπως ισχύει.
β) που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης
αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του

εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους
δασικούς χάρτες.
γ) που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την
παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε
περιοχές του εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους
αναρτημένους δασικούς χάρτες.
δ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη
διαδικασία του άρθρου 14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους
αναρτημένους δασικούς χάρτες.
ε) κατά το τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία
του άρθρου 14 ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπως ισχύει).
στ) που υποβάλλονται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.
ζ) που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄
της παρ.1 του άρθ. 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ ή β΄ και γ΄ με την
αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα, από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα
συμπληρωματικά στοιχεία, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περ. α΄) ή
της υπηρεσίας εποικισμού (περ. β΄ ή γ΄) αντίστοιχα. Για την περίπτωση δ΄
υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη. Για την περίπτωση ε΄ υποβάλλεται αντίγραφο της
πρωτοκολλημένης αίτησης, εκκρεμούσας πράξης ή αντίρρησης στις επιτροπές του
άρθρου 10 της διαδικασίας του άρθρου 14 του ν. 998/1979.
Για την υποβολή αντίρρησης που εξαιρείται της καταβολής τέλους, οι ενδιαφερόμενοι
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων οφείλουν να
αποστείλουν στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, σε ψηφιακή μορφή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά
που απαιτούνται για την υποβολή της ατελούς αντίρρησης, παραθέτοντας τους
λόγους της ατέλειας και επιπλέον σε ψηφιακή μορφή το πολύγωνο/γεωτεμάχιο της
έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του αρμόδιου ΣΥΑΔΧ, προκειμένου η υποβολή της αντίρρησης αυτής,
μέσω του δικτυακού τόπου, να πραγματοποιηθεί, κατ΄ εξαίρεση, από το προσωπικό
του ΣΥΑΔΧ.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, και για όσο διάστημα
ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, το ΣΥΑΔΧ δύναται να
δέχεται κοινό, μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού.
Στις αντιρρήσεις συμπληρώνονται, επίσης, τα στοιχεία των εμπραγμάτων ή
ενοχικών δικαιωμάτων, που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον του
ενδιαφερόμενου στην έκταση, που αφορά η αντίρρηση.
Η μη τήρηση της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την αντίρρηση εκκρεμή.
Στοιχεία που αφορούν διοικητικές πράξεις των άρθρων 1 και 2 της
64663/2956/03.07.2020 απόφασης Υπουργού Π.ΕΝ. (Β’ 2773), μπορούν να υποβάλλονται,
ως πρόδηλα σφάλματα, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό
Κτηματολόγιο” https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx και ο
φάκελος να αποστέλλεται στην Διεύθυνση Δασών Λέσβου (Κουντουριώτου 79, Μυτιλήνη,
Τ.Κ. 81131). Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα του
ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, στα οποία
περιλαμβάνονται αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους καθώς και τη
θεμελίωση του έννομου συμφέροντος επί της έκτασης που αφορά η αντίρρηση,
αποστέλλονται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη της προθεσμίας
υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη μορφή, στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του
Δασικού Χάρτη. Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα του
ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης.
Στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη γίνεται, επίσης,
ενημέρωση για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και δίνονται
πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων, τα οποία λειτουργούν
καθημερινά από 7:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της
περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, κατόπιν ραντεβού σύμφωνα με ισχύοντα περιοριστικά
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (14 σχετικό).
Τα Σ.Υ.Α.Δ.Χ. περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Λέσβου είναι σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. 4021/27-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΧΚΟΡ1Ι-ΑΧΟ) απόφαση του Συντονιστή ΑΔΑΙ :
1. ΣΥΑΔΧ με έδρα την Μυτιλήνη
(θα λειτουργεί στο Δασονομείο Μυτιλήνης)
Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 79, 1ος όροφος
Τ.Κ.: 81131
Τηλ.: 2251350982
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): dxlesvos@apdaigaiou.gov.gr
2. ΣΥΑΔΧ με έδρα την Καλλονή
(θα λειτουργεί στο Δασονομείο Καλλονής)
Τ.Κ.: 81107
Τηλ.: 2253022206
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): dxkalloni@apdaigaiou.gov.gr
3. ΣΥΑΔΧ με έδρα τη Μύρινα
(θα λειτουργεί στο Δασονομείο Μύρινας)
Ταχ. Δ/νση: Μπότσαρη 3
Τ.Κ.: 81400
Τηλ.: 2254023390
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): dxlimnos@apdaigaiou.gov.gr
Η χωρική αρμοδιότητα των ΣΥΑΔΧ επεκτείνεται και καλύπτει ολόκληρη την περιοχή
ανάρτησης του Δασικού Χάρτη για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και
Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία του άρθρου 14 ν. 998/1979, από την ανάρτηση του
οικείου δασικού χάρτη παύει να ισχύει και οι επιτροπές του άρθρου 10 του ιδίου νόμου
καθίστανται αναρμόδιες για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δάση, δασικών,
χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών. Για τις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί
αιτήσεις στα οικεία Δασαρχεία για εφαρμογή του άρθρου 14 ν. 998/1979, καθώς και για
τις υποθέσεις που εκκρεμούν στις επιτροπές του άρθρου 10 παρ. 3 στην ανωτέρω
διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά του
περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη (περίπτωση ε΄ εξαίρεσης καταβολής
ειδικού τέλους).

Αναπόσπαστα συνοδευτικά στοιχεία της παρούσας αποτελούν τα ψηφιακά αρχεία
του θεωρημένου δασικού χάρτη των προκαποδιστριακών ΟΤΑ των δήμων Μυτιλήνης και
Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και των δήμων Λήμνου και Αγίου
Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου και του αντίστοιχου «Ορθοφωτοχάρτη
έτους 1945» σε μορφή shapefiles (LESBOS_DX .shp & LESBOS_45 .shp).
Η παρούσα αποστέλλεται στο “Ελληνικό Κτηματολόγιο” για την ψηφιακή ανάρτησή
της στην ιστοσελίδα του στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και
υποβολής αντιρρήσεων.
Ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη δημοσιοποιείται και από τις
ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Επίσης, η παρούσα (χωρίς τα συνοδευτικά ψηφιακά αρχεία) αναρτάται στον χώρο
ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας, των Δασονομείων περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης
Δασών Λέσβου, των δήμων καθώς και των δημοτικών και τοπικών καταστημάτων αυτών
της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου.
Ο Διευθυντής Δασών Λέσβου
Φώτιος Κράλης
Δασολόγος, Msc
Συνημμένα: 1. Ψηφιακά αρχεία δασικού χάρτη των δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου
της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και των δήμων Λήμνου και
Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου(LESBOS_DX.shp)
2. Ψηφιακά αρχεία «Ορθοφωτοχάρτης έτους 1945» των δήμων Μυτιλήνης
και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και των δήμων
Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου (LESBOS_45.shp)
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΟΤΑ ΠΕ. ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ
Πίνακας Αποδεκτών:
1. Υ.Π.ΕΝ. Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Δασικών Έργων &
Υποδομών, Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης
Δικαιωμάτων Δημοσίου
Τέρμα Αλκμάνος, Τ.Κ. 115 28, Ιλίσια Αθήνα
(συν. dvd-rom)
2. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Λεωφ. Μεσογείων 288, Τ.Κ. 155 62, Χολαργός Αθήνα
(συν. dvd-rom)
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
α. Γραφείο Συντονιστή Α.Δ.Αι.
β. Γενκή Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Α.Δ.Αι.
γ. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Αι. (συν. dvd-rom)
Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς
δ. Δ/νση Διοικητικού/Οικονομικού Βορείου Αιγαίου, τμήμα Πληροφορικής,
Κουντουριώτου 77, Μυτιλήνη (υπόψη κου. Λιανέα – αποστολή με email)
(για ανάρτηση της απόφασης, της ανακοίνωσης – πρόσκλησης και του συνδέσμου
στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου)

4. α. Δασονομείο Αγιάσου
β. Δασονομείο Καλλονής
γ. Δασονομείο Λήμνου
δ. Δασονομείο Μυτιλήνης
(για ανάρτηση της απόφασης και της ανακοίνωσης – πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του
εκάστοτε Δασονομείου με αποδεικτικό ανάρτησης που θα μας διαβιβαστεί και την ευρεία
δημοσιοποίησή των ανωτέρω στους δήμους καθώς και σε όλα τα δημοτικά και τοπικά καταστήματα
αυτών της περιοχής αρμοδιότητας σας με αποδεικτικό επίδοσης και ανάρτησης – που θα σας
δοθούν από τον αρμόδιο του κάθε δημοτικού και τοπικού καταστήματος και του κάθε Δήμου, τα
πρωτότυπα των οποίων θα υποβληθούν στην Υπηρεσία μας)
5. α. Δήμος Μυτιλήνης
Ελ. Βενιζέλου 13, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81131
β. Δήμος Δυτικής Λέσβου
Καλλονή Τ.Κ. 81107
γ. Δήμος Λήμνου
Πλατεία Ηλία Ηλιού, Μύρινα Λήμνου Τ.Κ. 81400
δ. Δήμος Αγίου Ευστρατίου
Αγ. Ευστράτιος Τ.Κ. 81500
(με μέριμνα για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων των Δήμων)
6. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
α. Γραφείο Περιφερειάρχη
β. Γεν. Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής –
τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού,
Καραντώνη 2, Μυτιλήνη
7. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Δομοκού 5, Τ.Κ. 10445, Αθήνα
(συν. dvd-rom)
8. ΥΠ.Α.Α.Τ.
Δ/νση Πολιτικής Γης
Αχαρνών 2, Τ.Κ. 10176, Αθήνα
(συν. dvd-rom)
9. Κτηματική Υπηρεσία Λέσβου
(Κτίριο Τελωνείου) Ενταύθα
(συν. dvd-rom)
Εσωτερική Διανομή:
1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Δασοτεχνικών Έργων
2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ.Ε. ΑΓΙΑΣΟΥ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αγιάσου Λουτρών
Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ Μόριας
Μεσαγρού Μυτιλήνης
Παλαιόκηπου Παμφίλων
Παππάδου Αγίας Μαρίνας
Σκοπέλου Αλυφαντών
Περάματος Αφάλωνος
Πλακάδου Παναγιούδας
Δ.Ε. ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ Ταξιαρχών
Ασώματου Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
Ιππείου Πλωμαρίου
Κάτω Τρίτους Ακρασίου
Κεραμείων Αμπελικού
Λάμπου Μύλων Μεγαλοχωρίου
Μυχού Νεοχωρίου
Συκούντος Παλαιοχωρίου
Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ Πλαγιάς
Λουτροπόλεως Θερμής Τρύγονα
Κώμης
Μιστεγνών
Νέων Κυδωνιών
Πηγής
Πύργων Θερμής
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Αγίας Παρασκευής Μηθύμνης
Νάπης Αργέννου
Δ.Ε. ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ Λεπετύμνου
Αντίσσης Συκαμινέας
Ερεσού Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ
Μεσοτόπου Πέτρας
Βατούσσης Στύψης
Πτερούντος Υψηλομετώπου
Σιγρίου Δ.Ε. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Χιδήρων Πολιχνίτου
Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ Βασιλικών
Άγρας Βρίσας
Καλλονής Λισβορίου
Ανεμότιας Σταυρού
Σκαλοχωρίου
Φίλιας
Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
Μανταμάδου
Κάπης
Κλειούς
Πελόπης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΟΤΑ ΠΕ. ΛΕΣΒΟΥ & Π.Ε.ΛΗΜΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
Δ.Ε. ΑΤΣΙΚΗΣ Δ.Ε. ΜΥΡΙΝΑΣ
Αγίου Δημητρίου Μύρινας
Ατσικής Θάνους
Βάρους Κάσπακα
Δάφνης Κορνού
Καρπασίου Πλατέος
Καταλάκκου Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ
Σαρδών Αγκαρυώνων
Δ.Ε. ΜΟΥΔΡΟΥ Καλλιθέας
Μούδρου Κοντιά
Καλλιόπης Λιβαδοχωρίου
Καμινιών Νέας Κούταλης
Κοντοπουλίου Πεδινού
Λύχνων Πορτιανού
Παναγίας Τσιμανδρίων
Πλάκας
Ρεπανιδίου
Ρουσσοπουλίου
Ρωμανού
Σκανδαλίου
Φισίνης
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Αγίου Ευστρατίου

Χρειάζεστε κάποια βοήθεια;

Βρισκόμαστε δίπλα σας για να σας ενημερώσουμε. Επικοινωνήστε μαζί σας

Φωτογραφίες
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης σας. Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.